wiedzaiswiat.npx.pl
Strona Główna Artykuły Download Linki Kategorie Newsów Kontakt Szukaj Luty 27 2021 04:15:35
wersja językowa
Człowiek
ewolucja człowieka
europejczyk paleolitu
zlodowacenie Würm
epoka brązu
epoka kamienia
prehistoryczne drzewo genealogiczne
skamieniałości a ewolucja
ślady przeszłości
W czym tkwi nasza wyjątkowość?
od futra do . . . futra
tajemnice hobbitów
Czas geologiczny a paleontologiczne metody odtwarzania ewolucji
początki naczelnych
australipithecus
Homo
śladami ewolucji
Ardi
antropogeneza
neandertalczyk wciąż zaskakuje
cywilizacje
kultura Vinča
nieznane miasto Majów
Starożytne Indie
skalne miasto
Çatalhüyük
Chiribaya
Sumerowie
Olmekowie - chronologia
Olmekowie
religia Olmeków
rytualne ofiary z ludzi
Majowie - historia w zarysie
Majowie i ich wierzenia
Palenque - wizytówka Majów
filmy
starożytni kosmici - dowód
Poszukując początkó człowieka - wykład Louise Leakey
odyseja rodzaju ludzkiego
tajemnice Majów
początki cywilizacji Majów
prawdziwa Atlantyda
ciekawostki
wielcy i sławni
kobiety
Archeologia i pokrewne
ogólnie
POLSKI TOP 2010
Sukcesy polskich archeologów w 2010 roku
największe odkrycia 2010
słownik archeologiczny
historia archeologii
metody badawcze
DNA z płytki nazębnej
metody datowania w archeologii
wydarzenia
średniowieczny gród w Giecznie
Must Farm
Pierwsze datowanie wikińskiej fortecy
Świątynia Hatszepsut w internecie
nieznane miasto Majów
pałac królestwa Kusz
ludzkie szczątki na poznańskiej budowie
Malowidła z Krainy Wąwozów
grobowiec w Aspen
rysunki z Nazca
najstarszy polski pochówek
Ceratopsy w Korei Płd.
Odkryto tajemnice grobowca sprzed 5 tys. lat
Indianie odkryli Europę
Rzymska łaźnia w Jerozolimie
Luba w Luclear-Art
archeologia podwodna
Heraklejon
norweski projekt
kraina MU
pierwowzór Nautiliusa
podwodna archeologia
gościnny wrak
paleontologia
niedźwiedzie jaskiniowe
mamut z Wysp Lachowskich
skamieniałości a ewolucja
wikingowie w Ameryce
wikingowie w Ameryce cd.
Z Afryki do Europy przez tysiące lat
białko sprzed milionów lat
linki
muzea archeologiczne
wydziały i instytuty
Genetyka
podstawy
struktura DNA
co z tym genem?
kod genetyczny
śmieciowe DNA
problematyczny uracyl
w służbie medycyny
odporność na HIV
badania genetyczne w onkologii
potomstwo dwóch ojców
enzymy żab w walce z białaczką
gen starości
pigułka młodości
genetyka roślin
GMO w rolnictwie
sposób na globalne ocieplenie
ciekawostki
badania genetyczne dawnych mieszkańców naszych ziem
teoria przerywanej równowagi
gen bólu głowy
Ziemia
geologia
główne jednostki geologiczne Europy
od Rodinii ...
słownik geologiczny
wulkany
budowa wnętrza Ziemi
ruch kontynentów
historia Ziemi
od Rodinii ...
Ziemia - alternatywy
Ziemia - alternatywy cd
podział dziejów Ziemi
żyjąca planeta
prądy i wiry
Oczyszczanie powietrza ogrzewa Ziemię
kambryjski wybuch życia
najstarsza woda na świecie
Jaskinie krasowe
sposób na globalne ocieplenie
Lustra i sztuczne wulkany ratunkiem dla Ziemi?
linki
muzea geologiczne
organizacje
wydziały i instytuty
strony prywatne
filmy
Pompeje Dalekiego Wschodu
wiek głupoty
europejczyk paleolitueuropejczyk paleolitupdf drukuj


Chociaż człowiek zasiedlał Europę prawie od początków plejstocenu (interglacjał Donau-Günz), jednak teraz zajmijmy się paleolitem do zlodowacenia Würm, czyli okresem pomiędzy 300 000 – 80 000 r.p.n.e., który dzielimy na:
1/ interglacjał holsztyński - 300 000 – 200 000 l.p.n.e.
2/ zlodowacenie Riss - 200 000 – 100 000 l.p.n.e.
wczesny Riss - 200 000 - 150 000 l.p.n.e.
późny Riss - 150 000 – 100 000 l.p.n.e.
3/ interglacjał eemski - 100 000 – 80 000 l.p.n.e.


interglacjał holsztyński

Interglacjał ten przedziela dwa okresy zlodowaceń kontynentalnych: Mindel i Riss. Charakteryzują go temperatury przybliżone do dzisiejszych, przy nadmiernej wilgotności hamującej rozwój lasów liściastych. Północ Europy zajmowały lasy szpilkowe z domieszką liściastych, wschód Niżu lasy liściaste przechodzące w kierunku zachodnim w mieszane z udziałem jodły lub olchy, Południe Europy las śródziemnomorski na wschód od Dunaju przechodzący w lasostep z dębem. Królowały wielkie ssaki: słoń leśny, nosorożec, koń, jeleń wielkorogi i jeleń szlachetny.
Mieszkańcy ówczesnej Europy reprezentowali typ Preneandertalczyka obok Pikantropa (prawdopodobnie) związanego z kulturami aszelskimi. Źródła archeologiczne okresu holsztyńskiego zamykają się liczbą kilkudziesięciu stanowisk (przede wszystkim W. Brytania) i dotyczą przeważnie małych obozowisk wielokrotnie zakładanych w dogodnych punktach (olbrzymia liczba pięściaków). Duża liczba stanowisk znajduje się w Europie Płn.-Zach., natomiast w Europie Północnej występuje znikoma ich ilość, przede wszystkim za sprawą późniejszych zlodowaceń.
Człowiek okresu holsztyńskiego wywodzi się z podłoża tradycji starszej – otoczakowej. Już podczas wcześniejszego zlodowacenia Mindel występowały protopięściaki i pięściaki, doszło do rozwoju narzędzi odłupkowych. Narzędzia otoczakowe zastąpione zostały przez pięściaki (kultura abwilska i aszelskie) lub nadal odgrywały zasadniczą rolę (zespoły klaktońskie). Podczas interglacjału holsztyńskiego doszło do liczebnego wzrostu narzędzi odłupkowych. W Europie Południowej występuje tradycja otoczakowa i zespoły z pięściakami. Zespoły klaktońskie występujące w kierunku północnym charakteryzuje wysoki procent narzędzi odłupkowych przy nielicznych narzędziach otoczakowych.
Zespoły aszelskie klasyczne są związane ze środowiskiem otwartym, a klaktońskie z leśnym. Odnajdywanie śladu obu kultur na jednym terenie wiąże się z wielokrotną wymianą ludności na obszarach Europy Płn.-Zach.


zlodowacenie Riss

Nazwa pochodzi od rzeki Riss w alpach. Okres ten ograniczają w czasie interglacjały holsztyński i eemski, składa się natomiast z dwóch stadiałów rozdzielonych interstadiałem Ohe.

Wczesny Riss charakteryzuje chłodny klimat i maksymalna transgresja lądolodu. W północnej Francji, dorzeczu górnego Dunaju i północnym obrzeżu M. Czarnego występuje pustynia lodowa i tundra, na którą można trafić również w okolicach Alp, Gór Dynarskich i na Bałkanach. Na obszarach łagodniejszych wystepują np. nosorożec etruski (Europa Południowa), jeleń szlachetny, koń, a w okolicach przyalpejskich zaczynają dominować mamut z reniferem i nosorożcem włochatym.
Wody w tym okresie były ok. 100 m. w regresji do dzisiejszego poziomu morza, dzięki czemu europejski ląd zajmował znacznie większe obszary, co przekładało się np. na połączenie Elby, Capri, w. Brytanii z lądem stałym.
Do źródeł archeologicznych tego okresu należą przede wszystkim stanowiska jaskiniowe i lessowe, często z nienaruszonymi strukturami obozowisk. Stanowiska te wyróżnia zróżnicowanie kulturowe i funkcjonalne (obozowiska podomowe letnie i zimowe, schroniska łowieckie i pracownie krzemieniarskie). Europę wczesnego Rissu opanował człowiek typu preneandertalskiego, który w ramach kultur aszelskich wykształcił specjalną technikę odłupkową (lewaluaską), pozwalającą produkować cienkie odłupki o wcześniej zaplanowanym kształcie. Zazwyczaj w pracowniach przykopalnianych przygotowywano rdzeń, który później obrabiano na stanowiskach podomowych.
Wczesnorisskie kultury Preneandertalczyka możemy podzielić na:
- kultury aszelskie - aszelska klasyczna z odmianą lewaluaską i nielewaluaską (płn.-zach. Europy), oraz odmianę śródziemnomorską (z elementami śródziemnomorsko-afrykańskimi jak pięściaki o ostrzu poprzecznym i narzędzia otoczakowe). Zasięg stref aszelskich poszerza się po Europę Środkową, Hiszpanię i Włochy.
- kultury tajackie - zajmujące obszar rzadkiego lasu pomiędzy Pirenejami a dorzeczem Dunaju. Bazują one na tradycjach klaktońskich i innych odłupkowych, coraz częściej urzywając narzędzi retuszowanych.

W okresie późnego Rissu wyraźnie zmniejszył się zasięg lądolodu, a strefy roślinności przesunęły się ku północy. Ewolucja kulturowo technologiczna człowieka uległa przyspieszeniu - w zespołach aszelskich wzrost ilościowy wiórów i doskonalenie półsurowców, w kulturach tajackich większe zróżnicowanie narzędzi retuszowanych. Zmiany te były początkiem nowego etapu w historii - środkowego paleolitu. Był to okres szczególnego rozwoju kultur mustierskich na bazie kultur tajackich Zespoły typu Baume Bone dały początek kulturom szarenckim, a kultury ewenoskie były początkiem mustierskich z narzędziami zębatymi.


W czasie środkowego Paleolitu nastąpiły zasadnicze zmiany ewolucyjne europejczyka. Do podstawowych zaliczamy zastąpienie człowiekim neandertalskim wcześniejszych form, oraz znaczny postęp kultury materialnej (rozwój techniki odłupkowej i początki techniki wiórowej).


Interglacjał eemski

Interglacjałeemski wziął swoją nazwę od rzeki Eem w Holandii i rozdzielał dwa zlodowacenia: Riss i Würm. Klimat tego okresu był przeciętnie cieplejszy od holoceńskiego (ciepłe epizody przeplatane z chłodniejszymi i subarktycznym). Niż Europejski opanowany był przez strefy lasu do ok. 60o szer. geograficznej, gdzie rozpoczynała się tundra, natomiast w Kotlinie Karpackiej i nad M. Czarnym rozciągał się step. Lasy eemskie zamieszkiwał niedźwiedź brunatny, dzik, nosorożec ercka, pantera, lew jaskiniowy, jeleniowate i Bovidae.
W okresie tym doszło do transgresji morskiej, która doprowadziła do powstania w miejscu dzisiejszego Bałtuku Morza Eemskiego, oddzielającego Skandynawię od kontynentu.
Liczba stanowisk archeologicznych tego okresu jest stosunkowo niewielka, jednak niektóre z nich są bogate, zawierając np. ok. 500 narzędzi. Znane są również krótkotrwałe obozowiska z niewielką liczbą narzędzi, wyposażone jednak w specyficzne, trwałe konstrukcje jak np. piec do wędzenia (Zwierzyniec).
Interglacjał eemski cechuje pojawienie się człowieka neandertalskiego - potomka Preneandertalczyka. Występują obok siebie trzy tradycje technologiczne: pięściakowa (najstarsza), często towarzysząca jej odłupkowa, której z kolei czasem towarzyszy wiórowa (najbardziej rozwinięta). Zwiększa się różnorodność narzędzi - rylce, drapacze, noże tylcowe. Zróżnicowanie kulturowe wynika z ruchów migracyjnych ludności.
Z rozbudowanego kręgu aszelskiego pozostają zespoły późnoaszelskie i przejściowe do mikockich. Charakteryzują się kończastymi pięściakami przy zróżnicowaniu technicznym. Odmiany wschodnioeuropejskie zespołów późnoaszelskich charakteryzują pięściaki niemikockie (sercowate i ostrza mustierskie). Inne nisze ekologiczne zajmują skupiska tradycji odłupkowej - można je zaliczyć do wczesnej fazy kultur mustierskich.
Kultury szarenckie typu Quina, będące kontynuacją zespołów tajackich typu Baume Bonne charakteryzuje wysoki wskaźnik zgrzebeł m.in. z retuszem stopniowym, wykonywanych na grubszych odłupkach. Grupują się one głównie na północ od linii Loara-Dunaj. Sugeruje to migrację w początkach interglacjału eemskiego ludności z tradycją odłupkową w kierunku północnym (przez doliny Rodanu, Saony, górnego Renu i Dunaju w kierunku środkowego Dunaju, Solawy, Renu aż do wsch. Anglii). Choć niekjtórzy badacze uważają, że odmiana brytyjska pochodzi z lokalnej ewolucji.
Kultura szarencka typu pontiańskiego (Płw. Apeniński po Dalmację), którą charakteryzują zgrzebła wykonane na odłupkach "cytrusowatych" odbijanych z otoczaków, ma pochodzenie wyraźnie tajackie.
Prowansalsko-langwedockie zespoły szarenckie typu Proto-Ferrasie cechuje rozwinięta technika lewaluaska i znaczna ilość zgrzebeł, jednak ich geneza nie jest całkiem jasna.
Kulture lewaluasko-mustierską zajmująca obszary Europy Środkowej cechuje wysoki wskaźnik lewaluaski techniczny, ostrza lewaluaskie i nieliczne zgrzebła.


idź do góry


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
kontakt

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
religie
buddyzm
najnowsze
wszystkie
hinduizm
najnowsze
wszystkie
chrześcijaństwo
najnowsze
wszystkie
syberia
najnowsze
wszystkie
Europa
najnowsze
wszystkie
Azja
najnowsze
wszystkie
inne
najnowsze
wszystkie
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 80
Najnowszy Użytkownik: Andrewpaike
udostępnij


724877 Unikalnych wizyt

Powered by: PHP-Fusion v6.01.6 | Theme DX-Dark by: Daemon-X

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu