wiedzaiswiat.npx.pl
Strona Główna Artykuły Download Linki Kategorie Newsów Kontakt Szukaj Luty 27 2021 03:05:26
wersja językowa
Człowiek
ewolucja człowieka
europejczyk paleolitu
zlodowacenie Würm
epoka brązu
epoka kamienia
prehistoryczne drzewo genealogiczne
skamieniałości a ewolucja
ślady przeszłości
W czym tkwi nasza wyjątkowość?
od futra do . . . futra
tajemnice hobbitów
Czas geologiczny a paleontologiczne metody odtwarzania ewolucji
początki naczelnych
australipithecus
Homo
śladami ewolucji
Ardi
antropogeneza
neandertalczyk wciąż zaskakuje
cywilizacje
kultura Vinča
nieznane miasto Majów
Starożytne Indie
skalne miasto
Çatalhüyük
Chiribaya
Sumerowie
Olmekowie - chronologia
Olmekowie
religia Olmeków
rytualne ofiary z ludzi
Majowie - historia w zarysie
Majowie i ich wierzenia
Palenque - wizytówka Majów
filmy
starożytni kosmici - dowód
Poszukując początkó człowieka - wykład Louise Leakey
odyseja rodzaju ludzkiego
tajemnice Majów
początki cywilizacji Majów
prawdziwa Atlantyda
ciekawostki
wielcy i sławni
kobiety
Archeologia i pokrewne
ogólnie
POLSKI TOP 2010
Sukcesy polskich archeologów w 2010 roku
największe odkrycia 2010
słownik archeologiczny
historia archeologii
metody badawcze
DNA z płytki nazębnej
metody datowania w archeologii
wydarzenia
średniowieczny gród w Giecznie
Must Farm
Pierwsze datowanie wikińskiej fortecy
Świątynia Hatszepsut w internecie
nieznane miasto Majów
pałac królestwa Kusz
ludzkie szczątki na poznańskiej budowie
Malowidła z Krainy Wąwozów
grobowiec w Aspen
rysunki z Nazca
najstarszy polski pochówek
Ceratopsy w Korei Płd.
Odkryto tajemnice grobowca sprzed 5 tys. lat
Indianie odkryli Europę
Rzymska łaźnia w Jerozolimie
Luba w Luclear-Art
archeologia podwodna
Heraklejon
norweski projekt
kraina MU
pierwowzór Nautiliusa
podwodna archeologia
gościnny wrak
paleontologia
niedźwiedzie jaskiniowe
mamut z Wysp Lachowskich
skamieniałości a ewolucja
wikingowie w Ameryce
wikingowie w Ameryce cd.
Z Afryki do Europy przez tysiące lat
białko sprzed milionów lat
linki
muzea archeologiczne
wydziały i instytuty
Genetyka
podstawy
struktura DNA
co z tym genem?
kod genetyczny
śmieciowe DNA
problematyczny uracyl
w służbie medycyny
odporność na HIV
badania genetyczne w onkologii
potomstwo dwóch ojców
enzymy żab w walce z białaczką
gen starości
pigułka młodości
genetyka roślin
GMO w rolnictwie
sposób na globalne ocieplenie
ciekawostki
badania genetyczne dawnych mieszkańców naszych ziem
teoria przerywanej równowagi
gen bólu głowy
Ziemia
geologia
główne jednostki geologiczne Europy
od Rodinii ...
słownik geologiczny
wulkany
budowa wnętrza Ziemi
ruch kontynentów
historia Ziemi
od Rodinii ...
Ziemia - alternatywy
Ziemia - alternatywy cd
podział dziejów Ziemi
żyjąca planeta
prądy i wiry
Oczyszczanie powietrza ogrzewa Ziemię
kambryjski wybuch życia
najstarsza woda na świecie
Jaskinie krasowe
sposób na globalne ocieplenie
Lustra i sztuczne wulkany ratunkiem dla Ziemi?
linki
muzea geologiczne
organizacje
wydziały i instytuty
strony prywatne
filmy
Pompeje Dalekiego Wschodu
wiek głupoty
główne jednostki geologiczne Europygłówne jednostki geologiczne Europypdf drukujEuropa położona jest w zachodniej części litosfery. Na obszarze kontynentu wyróżnia się sześć głównych jednostek tektonicznych o różnym rozwoju i budowie:


1/ prekambryjska platforma wschodnioeuropejska - zajmuje obszar 5,5 mln km2 i jest ograniczona nasunięciem kaledonidów na tarczę bałtycką, od zachodu platformą paleozoiczną środkowej i zachodniej Europy, od południa Alpami, od południowego wschodu paleozoiczną platformą scytyjską, a od wschodu hercyńską strukturą Uralu.
Fundament platformy zbudowany jest ze skał archaiku i protozoiku, powstałych w kilku cyklach magmowo-tektonicznych i geotektonicznych.
Fundament platformy odsłania się jedynie na powierzchni tarcz bałtyckiej i ukraińskiej, pozostały obszar pokryty jest skałami pokrywy osadowej.
W obrębie platformy wschodnioeuropejskiej do głównych antekliz zaliczamy:
- anteklizę białorusko-mazurską
- anteklizę woroneską
- anteklizę wołożańsko-uralską
natomiast do głównych synekliz zaliczamy:
- zapadlisko nadkaspijskie
- zapadlisko Peczory
oraz rowy tektoniczne:
- rów Prypeci
- rów dnieprowsko-donecki


2/ Struktury Kaledońskie północnej i północno-zachodniej Europy - zaliczamy do nich:
- kaledonidy skandynawskie (Norwegia, pas centralnej i północnej Szwecji)
- kaledonidy brytyjskie (Irlandia, Szkocja, północna Anglia i Walia)
Kaledonidy skandynawskie zajmują pas o długości ponad 1700km. i szerokości 200-300km., zbudowane ze skał od najwyższego prekambru po syrul. Do najstarszych zalicza się tzw. formacje sparagmitowe (łupki,kwarcyty akozowe, łupki ilaste i w niewielkiej ilości wapienie i dolomity).
Kaledonidy brytyjskie ograniczone są blokiem Hebrydów i blokiem środkowej Anglii.


3/ platforma paleozoiczna zachodniej i środkowej Europy - składa się z podłoża platformowego i pokrywy osadowej. Zaliczamy di niej masywy paleozoiczne:
- Masyw iberyjski
- Masyw kornwalijski
- Masyw armorykański
- Masyw centralny
- Wogezy i Schwarzwald
- Masyw czeski
- Góry Kruszcowe
- Blok dolnośląski
- Ardeny
- Reńskie Góry Łupkowe
- Harz
- Blok górnośląski
- Trzon paleozoiczny Gór Świętokrzyskich
W większości początek pokrywy platformowej datuje się na perm. Na skutek poprzerywania pokrywy w następstwie późnokredowego i kenozoicznego wypiętrzania jej elementów i erozji utworzyły się liczne niecki:
- Niecka Ebro
- Basen akwitański
- Basen paryski
- Niecka turyńska
- Niecka subhercyńska
- Niecka duńsko-niemiecko-polska
Okresowo dochodziło do ryftogenezy progradującej w kierunku południowym, dzięki czemu powstał subpołudnikowy system ryftowy od Morza Norweskiego i południowej Skandynawii przez Morze Północne, dolinę dolnego i górnego Renu.
W pokrywie osadowej platformy wyróżniamy trzy główne kompleksy strukturalne:
- kompleks dewońsko-karboński (waryscyjski)
- kompleks laramijski (osady permu - najniższego paleocenu)
- kompleks alpejski (osady kenozoiczne, morskie i lądowe osady paleogenu i neogenu, lodowcowe osady czwartorzędowe)


4/ platforma scytyjska - rozciąga się pasem szerokości 300-800km od dolnego biegu skraju platformy wschodnioeuropejskiej. Na tym obszarze bloki o konsolidacjipóźnoproterozoicznej są poprzedzielane blokami o konsolidacji waryscyjskiej a nawet wczesnokimeryjskiej.
W obrębie platformy scytyjskiej wyróżnia się:
- Masyw Dobrudży
- Płytę mezyjską
- Płytę mołdawską
- płytę scytyjską


5/ Ural - Hercyńskie pasmo Uralu ciągnie się ok. 2500km od Morza Karskiego do południowego skraju Mugodżarów. Ural jest oddzielony od platformy wschodnioeuropejskiej rowem przedgórskim, a wschodnią granicą pasma jest rozłam wgłębny.
System Uralski dzieli się na strefy:
- Przeduralski rów przedgórski (początek permu, główne ruchy na przełomie wczesnego i środkowego triasu)
- Antyklinorium baszkirskie (północna część południowego Uralu)
- Strefa zachodniouralska (kompleks węglowych skał ordowiku, skały silnie sfałdowane i pocięte uskokami)
- Antyklinorium środkowouralskie (zmetamorfizowane skały okruchowe górnego proterozoiku, kambru, z licznymi wulkanitami)
- Synklinorium tagilsko-magnitogorskie (niemal kompletna asocjacja ofiolitowa, będąca pozostałością dna Oceanu Uralskiego. Liczne wulkanity i spility)
- Antyklinorium wschodniouralskie (terran w skorupie kontynentalnej, gnejsy, migmatyty, amfibolity, kwarcyty)
- Synklinorium wschodniouralskie (dolnokarbońskie wulkaniczne, węglanowe i okruchowe skały)


6/ Strefa fałdowań alpejskich południowej Europy - Alpidy południowej Europy powstały w wyniku likwidacji Oceanu Tetydy i kolizji Afryki i mniejszych bloków kontynentalnych z kontynenten europejskim.
Pasmo europejskich Alpidów dzielimy na:
- Alpidy zachodnie, obejmujące Góry Betyckie i Pireneje i blok korsykański.
Góry Betyckie są orogenem jednostronnym i mają budowę płaszczowinową. Wyróżnia się w nich strefy: prebetycką, subbetycką, fliszową i betycka.
Masyw korsykański tworzą głównie skały krystaliczne i sfałdowane skały paleozoiczne. Pireneje są orogenem dwustronnym.
- Alpidy środkowe (Alpy i Apeniny). Alpy powstały na granicy płyty apulijskiej i płyty europejskiej. Na zachodzie są orogenem jednostronnym, a na wschodzie dwustronnym.
Alpy zachodnie tworzą strefy: wewnętrzna, zewnętrzna i prealpejska.
Alpy wschodnie: Południowe Alpy Wapienne, strefa austroalpejska i Północne Alpy Wapienne.
Apeniny powstały w trzeciorzędzie na granicy płyty tyrreńskiej i płyty adriatyckiej. Północka część Apeninów tu jednostki: liguryjska, toskańska i umbryjska.
- Karpaty - w ich wnętrzu znajduje się wielkie zapadlisko panońskie, wypełnione molasowymi osodami neogenu i kenozoiku. Jest to orogen jednostronny. W obrębie Karpat wyróżnia się: internidy (Słowacja, Polska, Węgry, Siedmiogród), eksternidy (od Wiednia po dolinę Dembowicy).
Do Karpat wewnętrznych zaliczamy strefy: gemerską, weporską, Tatrzańską, pienińską, transylwańską, centralną i fliszową, oraz zapadliska: pomorskie i transylwańskie.
Karpaty zewnętrzne są bardziej jednolite, zbudowane przede wszystkim ze skał fliszowych.
- Alpidy bałkańskie - łączą się ze strukturami Karpat i płaszczowinami Alp. W ich obrębie wyróżniamy: Dendryny (wewnętrzne i zewnętrzne), Albanidy (rogowce i zlepieńce triasu, kredowe wapienne jurajskie ofiolity, kontynentalne osady paleogenu, skały węglanowe, paleogeński flisz, neogeńska melasa), Hellenidy (czwartorzędowy wulkanizm), Ropoidy (skały prekambru i kambru)
- Alpidy bałkańskie
- Kaukaz - wyróżniamy:
Wielki Kaukaz (prekambryjskie gnejsy, łupki, amfibolity, kwarcyty, marmury, skały okruchowe i węglanowe, wulkanity, wegiel, piaskowce, iłowce, ofolity)
Mały Kaukaz (skały wulkaniczne, formacje kredowe, jurajskie i paleogeńskie)
Zapadlisko kursko-riońskie (śródgórskie, z osadami kenozoiku - wapienne skały okruchowe)
Zapadlisko przedkaukaskie (przedgórskie, kenozoiczne osady piaskowcowo-łupkowe, żwiry, gipsy, dolomity)


Prócz opisanych w skrócie sześciu podstawowych jednostek należy wspomnieć jeszcze o Svalbardzie i Islandii.


Svalbard to nic innego, tylko archipelag wysp zaliczanych do norweskich kaledonidów Euroameryki. Jest zbudowany ze sfałdowanych skał górnego paroterozoiku i dolnego paleozoiku. Występują łupki mikowe, kwarcyty z wulkanitami, piaskowce i wapienie formacji Hekla huk górnego proterozoiku, kambru i ordowiku.

Islandia jest wypiętrzeniem ponad poziom oceanu i zbudowana jest z neogeńskich i czwartorzędowych skał wulkanicznych (najstarsze lawy - 16 mln lat.). Skały wulkaniczne Islandii mają różny skład: bazalty alkaliczne, oliwinowe, toleity.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
kontakt

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
religie
buddyzm
najnowsze
wszystkie
hinduizm
najnowsze
wszystkie
chrześcijaństwo
najnowsze
wszystkie
syberia
najnowsze
wszystkie
Europa
najnowsze
wszystkie
Azja
najnowsze
wszystkie
inne
najnowsze
wszystkie
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 80
Najnowszy Użytkownik: Andrewpaike
udostępnij


724815 Unikalnych wizyt

Powered by: PHP-Fusion v6.01.6 | Theme DX-Dark by: Daemon-X

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu